top of page

Etický kodex

Působíme v oblasti poskytování personálních služeb. Naše činnost směřuje ke zprostředkování trvalého či dočasného pracovního poměru nebo poměru obdobného, poskytování jiných služeb, týkajících se zaměstnávání či zvyšování kvalifikace osob na trhu práce, přímému zaměstnávání pracovníků, činnosti poradenské a konzultační v oblasti trhu práce, jakož i činnosti podpůrné.

Vedeni snahou o zvýšení úrovně služeb v oblasti poskytování personálních služeb a stanovení jednotných pravidel profesního jednání při výkonu personální služby dodržujeme ustanovení Etického kodexu při výkonu následujících činností ve vztahu k účastníkům personální služby, zejména při:

Vyhledávání

vyhledávání, výběru a evidenci vhodných osob, jejichž vzdělání, osobní a profesní předpoklady vyhovují požadavkům klienta na obsazení volného pracovního místa

Vzdělávání

provádění vzdělávání na místním trhu práce formou specializovaných kurzů či jiných obdobných programů a produktů

Konzultační činnosti

provádění a poskytování poradenství a konzultační činnosti týkající se místního trhu práce

Zprostředkování zaměstnání

pomoc a zprostředkování zaměstnání fyzických osob formou přímého zaměstnávání, zprostředkování trvalého, dočasného pracovního poměru či poměru obdobného, formou přidělení k výkonu práce nebo jinou obdobnou a vhodnou formou

Zvyšování kvalifikace

rozšiřování a zvyšování kvalifikace zúčastněných fyzických osob

Ochrana oprávněných zájmů

poskytování ochrany oprávněných zájmů jednotlivých zastoupených stran, zejm. v pracovně právní oblast

bottom of page